วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

งานติดตามและประเมินผล
👉 คู่มือตัวชี้วัด ปี 2561

1.1 ภาพรวมการติดตาม ประเมินผลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์


1.2 การติดตาม ประเมินผล ในยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3


1.3 การติดตาม ประเมินผล ในยุทธศาสตร์ที่ 4,5,6 และส่วนที่ 2

1.4 การติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

👉 คู่มือมาตรฐาน


2.1 ภาพรวมการติดตามและประเมินผลมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

2 2 การติดตามและประเมินผลมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้วัด 1,2,3

2 3 การติดตามและประเมินผลมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3,4 และ 5

2.4 การติดตามและประเมินผลมาตรฐานที่ 3
                     


                     🏠       คู่มืองานติดตาม
                 ส่วนที่ 1   ยุทธศาสตร์ที่ 1
                 ส่วนที่ 1   ยุทธศาสตร์ที่ 2
                 ส่วนที่ 1   ยุทธศาสตร์ที่ 3
                 ส่วนที่ 1   ยุทธศาสตร์ที่ 4
                 ส่วนที่ 1   ยุทธศาสตร์ที่ 5
                         ส่วนที่ 1   ยุทธศาสตร์ที่ 6 
                 ส่วนที่ 2   นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
                 ส่วนที่ 3   งบประมาณ

กรอกข้อมูล  Krs & Ars  ปีงบประมาณ 2559

ประกาศด่วน!! ให้โรงเรียนกรอกแบบประเมินผลการดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ฯ เพื่อประกอบการรายงาน KRS ARSภายในวันที่ 8 เมษายน 2559 
คลิกที่นี่ ตอบแบบสอบถาม


แบบกรอกข้อมูลการใช้น้ำ ตามมาตรการประหยัดน้ำ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 เมษายน 2559
คำชี้แจ้ง ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม เพื่อประกอบอ้างอิงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) (ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดน้ำ)และตัวชี้วัดตามแผน ปฏิบัติราชการ (ARS) (ตัวชี้วัดที่ 50 ในประเด็นเรื่องแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ โครงการใช้น้ำอย่างประหยัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยให้กรอกข้อมูลเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึง ปัจจุบัน 2559 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 เมษายน 2559 เพื่อสรุปรายงานผลในระบบ ARS และ KRS รอบ 6 เดือน (สำหรับเดือนที่ยังไม่ได้รับใบเสร็จเรียกเก็บเงิน ให้รายงานหลังจากได้รับใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยให้รายงานไปเรื่อย ๆ จนถึงกันยายน 2559)
 คลิกที่นี่   แบบกรอกข้อมูล

คลิกที่นี่   ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนที่กรอกข้อมูลแล้วระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ   KRS  


Download  คู่มือ
คู่มือArs 
คู่มือKrs


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ

สอบถาม ข้อมูล  เพิ่มเติม  

คุณกัญจนพร    080-0068451


           
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    ดาว์นโหลดแบบติดตาม  ปกแบบติดตามฯ    ตารางเอ็กเซล   
ตรวจสอบการกรอกข้อมูลของโรงเรียน
ตารางที่ 1   ตารางที่ 2   ตารางที่ 3    


Link สำหรับโรงเรียนกรอกข้อมูล  
1. ตารางที่ 1 
   จุดเน้นที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน  ตัวชี้วัดที่ 1.2.1
                      ระดับความสำเร็จการดำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการครบทุกตัว สอดคล้องตามช่วงวัย
  คำชี้แจง:    ให้โรงเรียนรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557)

2. ตารางที่ 2
  จุดเน้นที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
ระดับความสำเร็จการดำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ครบทุกตัว สอดคล้องตามช่วงวัย
คำชี้แจง ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลกระบวนการปลูกฝัง พัฒนาและประเมินค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ในแต่ละระดับชั้น (ป. 1-3, ป.4-6, ม.1-3) ครบทุกตัว และสอดคล้องตามช่วงวัย

3. ตารางที่ 3

จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
คำชี้แจง ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ของสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2557


รายงานนักเรียนชั้น ป.1 

อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

ให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   เดือน สิงหาคม 2558 ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  ทางระบบ Online ภายในวันที่ 6 กันยายน 2558 กรอกข้อมูลได้ที่ http://goo.gl/forms/uwNAZoJHWm หรือ คลิกที่นี่

ตรวจการกรอกข้อมูลเมื่อดำเนินการเเล้ว คลิกที่นี่
กรุณาดาว์นโหลดเก็บไว้ที่เครื่องเเล้วค่อยเปิดใช้งาน นะคะ


 ดาว์นโหลดข้อมูล ปี 2557    1. ปกคู่มือ
                                              2. คำนำ
                                              3. สารบัญ
                                              4. หน้า ก-ท
                                              5. หน้า น-ฟ
                                              6. หน้า 1-266
                                              7. ภาคผนวก ก-จ


ดาว์นโหลดข้อมูลติดตามกลยุทธ์ ปี 2557   1. แบบติดตามฯด้านโอกาส57
                                                                   2. แบบคุณภาพ2557
                                                                           2.1. แบบกรอกคุณภาพ2557
                                                                           2.2 วิจัย57
                                                                   3. แบบติดตามด้านนโยบาย57


 
ดาว์นโหลดข้อมูล ปี 2557     1. ปกคู่มือ
                                              2. คำนำ
                                              3. สารบัญ
                                              4. เเนวทาง
                                              5. ตาราง
                                              6. ภาคผนวก
                                              7. KRS 1.1
                                              8. KRS 1.2
                                              9. KRS 1.7
                                            10. KRS 1.8
                                            11. KRS 3.1
                                            12. KRS 3.2
                                            13. KRS 4
                                            14. KRS 5
                                            15. KRS 6.1
                                            16. KRS 6.2
                                            17. KRS 7